Symphony (Shostakovitsh-Sylvestersson)) Feb 7, 1980