Teoksen tyyppi
Produktion tyyppi
Yhteisproduktio
Oma produktio / Vierailu
Tuloksia: 22516
Nimi Päivämäärä
Aida 13.11.1934
Aida 17.11.1934
Aida 8.2.1936
Aida 12.2.1936
Aida 16.2.1936
Aida 15.3.1936
Aida 22.11.1936
Aida 5.2.1939
Aida 17.10.1946
Aida 20.10.1946
Aida 24.10.1946
Aida 27.10.1946
Aida 2.11.1946
Aida 9.11.1946
Aida 12.12.1946
Aida 15.12.1946
Aida 21.12.1946
Aida 2.1.1947
Aida 8.1.1947
Aida 29.1.1947