Teoksen tyyppi
Produktion tyyppi
Yhteisproduktio
Oma produktio / Vierailu
Tuloksia: 22516
Nimi Päivämäärä
Aida 14.3.1926
Aida 17.3.1926
Aida 4.4.1926
Aida 18.4.1926
Aida 11.12.1927
Aida 11.11.1928
Aida 25.11.1928
Aida 9.12.1928
Aida 3.3.1929
Aida 6.4.1929
Aida 13.4.1929
Aida 23.10.1931
Aida 30.10.1931
Aida 14.10.1932
Aida 12.1.1933
Aida 1.10.1933
Aida 5.11.1933
Aida 29.11.1933
Aida 6.1.1934
Aida 15.2.1934