Teoksen tyyppi
Produktion tyyppi
Yhteisproduktio
Oma produktio / Vierailu
Tuloksia: 22516
Nimi Päivämäärä
Aida 25.4.1920
Aida 29.4.1920
Aida 26.9.1920
Aida 2.10.1920
Aida 14.11.1920
Aida 23.11.1920
Aida 5.12.1920
Aida 9.4.1921
Aida 17.9.1921
Aida 27.10.1922
Aida 5.11.1922
Aida 19.11.1922
Aida 26.9.1924
Aida 3.10.1924
Aida 19.10.1924
Aida 2.11.1924
Aida 18.11.1924
Aida 6.1.1925
Aida 24.3.1925
Aida 7.3.1926