Teoksen tyyppi
Produktion tyyppi
Yhteisproduktio
Oma produktio / Vierailu
Tuloksia: 22516
Nimi Päivämäärä
Aida 17.4.1916
Aida 19.4.1916
Aida 25.4.1916
Aida 27.4.1916
Aida 29.4.1916
Aida 2.5.1916
Aida 22.11.1916
Aida 26.11.1916
Aida 27.11.1916
Aida 28.11.1916
Aida 17.12.1916
Aida 19.1.1919
Aida 21.1.1919
Aida 26.1.1919
Aida 23.2.1919
Aida 28.3.1919
Aida 22.4.1919
Aida 16.5.1919
Aida 12.3.1920
Aida 21.4.1920