Teoksen tyyppi
Produktion tyyppi
Yhteisproduktio
Oma produktio / Vierailu
Tuloksia: 22479
Nimi Päivämäärä
Wozzeck 29.4.1967
Wozzeck 2.5.1967
Wozzeck 5.5.1967
Wozzeck 8.5.1967
Wozzeck 10.5.1967
Wozzeck 12.5.1967
Wozzeck 22.5.1967
Wozzeck 5.5.2001
Wozzeck 8.5.2001
Wozzeck 12.5.2001
Wozzeck 15.5.2001
Wozzeck 21.5.2001
Wozzeck 23.5.2001
Wozzeck 26.5.2001
Wozzeck 28.5.2001
Wozzeck 2.11.2001
Wozzeck 6.11.2001
Wozzeck 12.11.2001
Wozzeck 23.11.2001
Wozzeck 3.12.2001