Symphony (Shostakovitsh-Sylvestersson)) Nov 10, 1980