Symphony (Shostakovitsh-Sylvestersson)) Oct 23, 1980