Symphony (Shostakovitsh-Sylvestersson)) Oct 11, 1980