Symphony (Shostakovitsh-Sylvestersson)) Apr 25, 1980