Symphony (Shostakovitsh-Sylvestersson)) Apr 21, 1980