Symphony (Shostakovitsh-Sylvestersson)) Apr 11, 1980