Symphony (Shostakovitsh-Sylvestersson)) Mar 20, 1980