Symphony (Shostakovitsh-Sylvestersson)) Mar 5, 1980