Symphony (Shostakovitsh-Sylvestersson)) Mar 3, 1980