Symphony (Shostakovitsh-Sylvestersson)) Feb 18, 1980